حدیث زیر از کتاب  خصال است که من را به شدت مجذوب خود کرده و برای خودم تکرار میکنم از حدود روز پیش؛

+اول حدیث به مضمون نقل است و خودم ترجمه اش کردم اصلش رو نمیدونم(ببخشید اینجوری حفظ شدم)

+خصال از مرحوم صدوق است و از کتب معتبره شیعه است

 

ابی عبد الله امام صادق علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه واله و سلم نقل میکنند

ان اول ما عصی الله به ست:   اول چیزی که خدا به سبب آن معصیت شد، شش تاست(سرچشمه شش تاس)

حب الدنیا

و حب الریاسه

و حب الطعام

و حب النساء

و حب النوم  خواب دوستی

و حب الراحه؛ راحت دوستی

 

+در کتاب کافی از مرحوم کلینی مورد هفتم نیز نقل شده است :حب المال و الثروه