امروز روزی است که پرنده ای پر گشود

و هفت شهر عشق را-اگر عطار در یک عمر-در فاصله بریده شدن سری تا مرگ پیمود

در فاصله کنده شدن چشمی از سَری

از چشم تو چگونه بگویم که هوز هم زیباست!

به قول امام عزیز ما چون حسین وارد شدیم و چون حسین باید به شهادت برسیم

گفتی باید هم قسم شویم تا نگویند مولای عشق بار دیگر تنهاست