پنجره زیباست اگر بگذارند

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند

من از اظهار های دلم فهمیدم

عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند