دنیا و اهل دنیا بیایند که اثبات کنم

نبوت محمد را

من تحدی میکنم

ف ا ط م ه بزرگترین معجزه محمد است

میتوانی ثانی بیاور دنیا!

 

+ امروز قالب وبلاگ را همرنگ پیراهن شیعه کردم