bbc  میخواست حزب اللهی ها را به جان جناح آن طرف بیاندازد چون میدانست حزب اللهی ها روی bbc حساس اند و نیز پیش زمینه مخالفت فکری با اقای هاشمی را دارند و اینطور شد که حالا bbc رای تهران را به خود میداند نه به لیست امید! حالی که روحانی و هاشمی رای خود و لیست خود را انصافا داشتند خبرگان اول تا چهارم موید این ماجراست!

+متاسفانه...

+مخالف خواست دشمن عمل کنید نه حرف دشمن!!اگر خواستید به خلاف حرف دشمن عمل کنید ممکن است دو دشمن در آ« واحد دو حرف بزنند آنوقت باید لای دیوار برویم مثل برجام و ناراحتی اسرائیل و سنا و خوشحالی دمکرات های آمریکا!