خمینی! میگویند پدرانمان خر شدند و 12 فروردین را به نام مکتب تو نوشتند

کاش میتوانستم 12 فروردین امسال را حماسه آفرینی کنم

تا همه بدانند اگر اسلام خریت است

تو و آقای ما و من همگی جد اندر جد خریم!

 

 

 

ای امام شهیدان خمینی

        ای علمدار راه حسینی

              یا حسینت گرفته جهان را

                    شعله زد کاخ مستکبران را

 

از...یاد تو سرمستیم

      آن...عهد خود نشکستیم

                 ما...با ولایـــت هستیم

                         یا... سیدی یا مظلــــوم

 

(از مداحی های خوانده شده توسط برادر مطیعی)