آخوند مجاهد

 

 

 

آخ که چقدر از این آخوند های مجاهد خوشم میاید

عمامه ات را با کلاشت دوست دارم!

 

 

 

+ شهید ردانی پور دست راست شهید خرازی (که مظلومانه قطع شد)