حسین برایم سوال شده که چرا روی نی خواندی
"ام حسبت ان اصحاب الکهف ووالرقیم کانوا من ایاتنا عجبا"
چه میخواستی بگویی؟
چرا اصحاب کهف؟!