معلم انقلابی درس فیزیک در دبیرستان سادات اصفهان(الگوی علمی حقیر در کل این سال های تحصیل استاد زاهدی)

داشت فصل آخر فیزیک را درس میداد

شکافت هسته ای!

توضیحاتی راجع به راکتور و میله های کنترل و جنس و کاربرد آن و.... میداد

که سوالی پرسید و گفت:خب،بچه ها پس قلب راکتور جای چیست؟

یکی از زیرک های کلاس گفت:

آقا من بگویم؟؛جای سیمان!

معلم خنده های زیر لب میکند و از غنی سازی و راکتور و سیاست میگوید!