شعری از رهبر عزیزم حضرت آیت الله خامنه ای با عنوان مناجات ناشنوایان برای اولین بار توسط دکتر ابوالحسن فقیه، رئیس سازمان بهزیستی در مراسم روز جهانی ناشنوایان قرائت شد.


مــــا خیــل بنـدگـانیـم مــــا را تــو مـی‌شنـــاسـی

هـــر چنــد بـی‌زبـانیــم، مــــا را تــو می‌شنــاسی

 

ویـرانـــــه ایــم و در دل گنـجـــــی ز راز داریــم

بـا آنکــه بی‌نشــانیم، مــا را تـــو می‌شنـــــاسی

 

بــا هـــر کســی نگــوئیم راز خمــوشی خــویـش

بیگـــانـه بـا کســانیم مـــــا را تــو مـی‌شنـــاسی

 

آئینــه‌ایم و هــــــر چنـــد لـب بستــه‌ایم از خلــق

بس رازهــــا که دانیم ، مـــــا را تـــو می‌شناسی

 

از قیــل و قـــال بستند، گــوش و زبــان مــــــــا را

فــارغ از ایــن و آنیـم مـــا را تــو می‌شنــــــاسی

 

از ظــن خـویش هــر کس، از مـــا فسانه‌ها گفت

چــون نــای بی‌زبـانیـم مـــا را تــو می‌شنـــاسی

 

در مـــا صفـــای طفلــی، نفســرد از هیـــاهـــــو

گلــــزار بی‌خــزانیــم مــــــا را تــو می‌شنــاسی

 

آئینــه‌ســان بـرابـر گـــــــوئیـم هــر چـه گــوئیــم

یکـــرو و یک زبـانیــم مــــــــا را تــو می‌شنـاسی

 

خـطّ نگـــه نـویسـد حـــــــــــال درون مــــا را

در چشــم خــود نهــانیم مـــا را تـو می‌شناسی

 

لب بسته چون حکیمان، سر خوش چو کودکانیم

هـم پیـر و هـم جوانیـم مـــــا را تـو می‌شناسی

 

با دُرد و صـاف گیتی، گه سرخوش است گه غم

مـــا دُرد غــم کشـانیم مــــا را تــو می‌شـناسی

 

از وادی خمـــوشی راهـــی بـه نیکــروزی است

مـــا روزبــه ، از آنیـم مـــــا را تــو می‌شنــاسی

 

کس راز غیـــر، از مـــا نشنید بس «امینیـــــــم»

بهـــر کسـان امانیــم مـــــا را تــو می‌شنــاسی