جمله ای دیگر:روشنفکر کسی نیست که بلغور کننده ی نظریات مارکس باشد!

29 خرداد یعنی دیروز سالروز درگذشت مرحوم شریعتی