مطلب گذشته به خاطر مسائلی فعلا به صورت پیش نویس درآمده است

از خواهران گرامی:"یا فاطمه الزهرا" و" سرباز جامانده" به خاطر ناتمام ماندن بحث کمال عذرخواهی را دارم!