آقای لاریجانی (رییس مجلس) حرف قشنگی زد که آوردنش اینجا خالی از لطف نیست

ما در فکر معناگرا هستیم اما در عمل هرکس به دردبخور باشد را استفاده میکنیم در عمل بحث بحث به درد خوردن یا نخوردن است

مثل همیشه نقل به مضمون بود!

برایم جالب بود!