بزرگترین درد زینب همان است که خامنه ای گفت

بزرگترین درد برای یک ولی خدا آن است که امامش را جلویش بکشند!

وگرنه داغ برادر را که خیلی ها چشیدند!

بگذریم!

یک استاد چادری غنیمت است اگر...

اما بهتر بود میان 170 دنیا ندیده

باز هم بگذریم!