کاش بعضی ها بفهمند لبخند تنها راه احسان کردن و دل نشکستن نیست.
گاهی باید دلی را بشکنی تا صعود کنی!
آری درست خواندی وقتی پسری برایت کامنت میگذارد "خدا اجرت بده خواهر گله:)"
بهترین پاسخ برای او لبخند متقابل نیست
شاید بهتر است برای او بسیار رسمی و کتابی و لفظ قلم بنویسی "سپاس"یا حتی کمتر 
یا وقتی دختری برایت کامنت میگذارد"...."
باید ناامیدش کنی تا صعود کنی!
البته آقا پسر ها برای این ناامید کردن کمتر عذری دارند
اما گاهی دختر خانم ها به خاطر روحیاتشون دلشون نمخواد این کارو یبکنند
واقعا با نیت کاملا خیر
دختر خانم ها در این باره حضرت ابلیس خر را به عنوان قناری بهشان نیندازد!
یک روایت کوتاه اما‌‌...:توزیع الوقت توسیعه