میگفت:

مثل بعضی ها در این شبکه های مجازی که از هر دری سخنی جمع کرده اند اهل جملات نوشتن و زیاد جمله جمع کردن نیستم اما با اینکه یک فرهنگی هستم و حتی اگر دفترم جمله باران باشد بر من حرج نیست اما دفترم خیلی کم جمله و ایه و روایت به در و دیوارش چسبیده و یکی از ان ها اینست

"این کار های مدام و مستمر ماست که سرنوشتمان را میسازد!"

بعضی ها به اصطلاح به وجد میآیند و مثلا یکباره ۵۰ هزار تومان درون صندوق میاندازند !البته ثوابش را میبرد ان شا الله اما سرنوشتش را چنان تغییر نمیدهد اما اوکه هر روز مقدار کمی از خوراک و پوشاکش را میبخشد از این ساحت افضل است یا مثلا او که حتی نمازش را بدون مستحبات میخواند یک شب را به حرمی میرود و تا صبح حالت گریه و دعا دارد هرچند خوب است و همینقدر سرنوشتش رقم میخورد و حرکت میکند اما آنکس که در هر نماز سجاده را با دعایی هرچند کوچک بدرقه میکند از او کار بهتری میکند به قول آقای رهبر بیایید برای خود چیزهای ثابتی ایجاد کنیم که ترک نشود مگر واقعا به اضطرار! و بدانیم همین هاست که نجاتمان میدهد

هشدار:آفت این روحیه استمرار طلبی این است که فرد همان کار یکباره را هم انجام نمیدهد نه این استمرار را

نه!آب دریا را اگر نتوان کشید    هم به قدر تشنگی باید چشید