انقلاب بنی اسرائیل

اندکی از مرگ یوسف نگذشته بود که فقر و بدبختی گریبانگیر فرزندان یعقوب شد و نزدیکی حکومت فرعون معروف مصر که در جریانات موسی نام برده میشود (رامسس سوم)این بدبختی به اوج میرسد قرآن این را سوء العذاب مینامد و در راس این بدبختی ها بردگی شدید بنی اسرائیل بود تا آنجا که فرعون "انا ربکم الاعلی" سر میدهد دیگر بدبختی از منظر قرآن "یقتلون ابناءکم و یستحیون نسائکم" است

در چنین زمانی که بنی اسرائیل به ستوه امده بودند بهترین زمان برای ظهور یک منجی بود،موسی!

بنی اسرائیل گرد موسی را میگیرند و با نهایت تواضع از خداوند نجات ! را میطلبند نجات یعنی که در وضعیتی که حیات کسی عن قریب از بین برود کسی در ناباوری کسی را نجات میدهد و شاید بنی اسرائیل پیش خود فکر میکنند که حاضریم از گرسنگی بمیریم و خار های بیایان های سینا را بخوریم  اما دیکر طوق بردگی فرعون را نکشیم خداوند با رحمت خود نسبت به بنی اسرائیل و با خشم خود نسبت به فرعون رفتار میکند و بنی اسرائیل در انقلابی بزرگ از ستم فرعون رها میشوند

خداوند نعمت را به ایشان تمام میکند بنی اسرائیل ضعیف حالا به لطف خداوند در کمال ناباوری فرعون مصر را شکست میدهد!و برایشان از زمین و آسمان نعمت فرو میفرستد و مستضعفان را وارثان زمین قرار میدهد برای جامعه ایران امروز این نعمت ها آشنا نیست؟! 

اما درست از وقتی که بنی اسرائیل نیل را به سمت سرزمین سینا ترک میکند حرف و حدیث ها شروع میشود و دو موریانه به جان انقلابشان می افتد؛دو موریانه ای که پایه های انقلابشان را میجود و این دو برای ایران امروز خیلی آشناست

اول معاوضه ارزش های بزرگی بود که بنی اسرائیل با آین ارزش ها از مصر خارج شد با آن دسته نیاز هایی که صد البته بسیار مهم است و آن معیشت و آب و غذا بود البته این نیاز ها بسیار مهمند و از کلمات علی در نهج البلاغه و تاکیدات متوالی بر میآیند اما نه در زمانی که امر دایر بر ارزش یا این نیاز ها باشد!

کم کم بنی اسرائیل به جای آیات خداوند از موسی خاک و آنچه از آن میروید را میطلبد!و حتی حرف های روشنفکرانه ای میزند که باز هم برای ما آشناست! مثلا میگوید:" موسی ما بدبخت بودیم و تو بدبخت ترمان کردی!"

موسی به قومش با تاسف میگوید"به مصر هبوط کنید که آنجا هرچه بخواهید فراهم است!"

دوم موریانه ای که پایه های انقلاب بنی اسرائیل را میخورد درک غلط و تحریفاتی بود که معنویات و ارزش ها را هدف رفته بود،حالا بنی اسرائیل و شاید نخبگان بنی اسرائیل تحت تاثیر سال ها فرهنگ مصریان از موسی خدای دیدنی !  میطلبد و همین مساله باعث میشود تا موسی وقتی پس از 40 روز از کوه طور برگشت و فرامین الهی را دریافت کرد با گوساله ای از طلا روبرو شد که صدایی میدهد و مردم بر گرد او طواف میکنند! و در مقابل او به کار های زشت دست میزنند

 و اینگونه شد که بنی اسرائیل از آن همه نعمت هایی که خداوند به ایشان عطا کرده بود محروم شد و قریب 400 سال در بدبختی های معنوی و مادی فرو رفت تا طالوت و داود و سلیمان به حکومت رسیدند و البته این دوران هم دوام  زیادی نداشت و بنی اسرائیل تا ابد آقایی و سیادت را از دست داد و به صفحات عبرت انگیز تاریخ پیوست!

و ما اکثر العبر و اقل الاعتبار

خلاصه چیز هایی که از سخنرانی آقای مهدوی  ارفع در داشنگاه صنعتی درباره انقلاب فهمیدم