خاطره ای را فراموش نمیکنم

که سه جوان ایرانی مسلمان

برای پایین آوردن جسد عریان دختری

شهید شدند تا جسدش را پایین کشیدند 

سه نفر زنده خود را برای یک مرده اما عریان راهی گور کردند

و حالا هشتک چهارشنبه های نه به حجاب اجباری

و حالا این دختران همان مرد ها هستند که نه به زور دشمن

که به خواســت خود عریــــــــــــان میشوند

آیا اگر روزی اینها درخطر باشند باید برایشان جـــــــــــان داد؟

سخت است خدایا،تصمیم سختی است

از این جهت اگر بگیریم

اگر جنگی پیش رو باشد 

دفاع در این جنگ از جنگ 8 ساله سخت تر است


پی نوشت:

2030 که بیاید تازه اول این سراشیبی تند انقلاب است