واقعا دلگیرم از دختری که هم با چادر سیاهش و هم با عشوه های بی حد و حصرش دل همه را -حتی استاد-میلرزاند و حالا همهمه ای است میان دانشجویان که فلانی ازدواج کرده است دوست ندارم هیچ گاه جای مردی باشم که جایگاه آرامش ازدواج را با زنی پر کرده باشم که نه تنها آرامشی ندارد بلکه باید نگران آن باشی که نکند در دوست داشتنش رقیبی زیباتر،قوی تر و خلاصه جذاب تر خواهی داشت

به قول خواجه‌ی شیراز:

نه هرکه چهره بیفروخت دلبری داند//نه هر آینه سازد سکندری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن//که خواجه خود روش بنده‌پروری داند