زاهدی گفت:"جسارت است در پیشگاه مرشد کامل(عباس شاه صفوی)؛اما نکته ای است که ناگفته ماندنش به زیان دین است و به زیان حامی بزرگ دین:شاه کبیر!این ملا محمد صدر،پاک چشم نیست.نامحرمان را نگاه میکند؛چنانکه یکی از دختران حقیر که تمام در حجاب است و جز دو دیده چیزی در معرض دید ندارد گواهی خواهد داد که این ملا،در بازار طلافروشان،جمله ای در مدح چشمان او گفته است"

_به خویش نبوده ام اگر چنین کرده ام؛خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد!

در نظر پاک،بی نظری هست،ما در رخ خوبان جهان،خوبی حق میبینیم.ما هرگز دست به ناپاک نیالوده ایم و دل به ناپاک نسپرده ایم اصفهان شما چیزی کم از شیراز ما ندارد که حافظ،در ستایش آن گفته است:شهری ست پرکرشمه و خوبان ز شش جهت!

_زیان حافظ زیان کنایت است

_نگاه ما هم نگاه اشارت است
برگرفته از کتاب مردی در تبعید ابدی(درباره زندگی صدرالمتالهین ملاصداری شیرازی)

به قلم نادر ابراهیمی