من شرم دارم از گفتن درباره تو

فقط یک کلام:

خدایا اگر از محبتی که تو دلم کاشتی متضرر نمیشم من رو بهش برسون اگر نه خودت تمومش کن که دیگه فرصت خطا ندارم


"من عشق و کتم و عف و مات مات شهیدا"