خیلی وقت ه به این فکر میکنم که چرا این حکومت بوی حکومت علی رو نمیده؟