در این حکومت آنقدر اوضاع خراب شده است که هرکس میخواهدمشکلش را حل کنند باید دسته جمعی استعفا بدهد یا شلوغش کند و به سرتاپای نظام تف کند و فحش بدهد تا حقوق خود را بگیرد والا حکومت به دادش نمیرسد این بود آرمان خمینی کبیر؟! این بود آرمان های صد ها هزار شهید انقلاب و جنگ؟!! اگر میخواستید این طور حکومت کنید بهتر نبود بگذارید شاه کار خودش را بکند و شما هم حوزه های علمیه را عملیه نمیکردید! شما که مجبورید برای حفظ این نظام با آرمان های الهی دست به دامان ابزار های طاغوتی شوید بهتر نیست کنار بکشید شما که برای حفظ این اقتصاد از هم پاشیده هم ناتوان هستید و باید دست به دامن ربای بانک ها شوید بهتر نیست برویدوننگ جنگ با خدا و رسولش را به جان نخرید


در حاشیه :

1)استعفای دسته جمعی 18 نماینده استان اصفهان برای حذف برخی پروژه ها و ردیف های آبی برای استان بحران زده اصفهان

2)اعتراضات جنجانی کارگران مجتمع فولاد اهواز