مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

بانوی و عالم میفرمایند:
«مَن أصعد إلی الله خالص عبادته أهبط الله عزّ و جلّ إلیه أفضل مصلحته»
هرکس عبادت خالص خود را به سوی خدا فرا فرستد
خداوند بهترین مصلحتش را بسوی او فرو فرستند
پی نوشت: روضه مادر رو از دست ندین که روضه مادر، روضه ی محبت است و سنگ رو آب میکنه