معاویه -     عمروعاص + 

-عمروعاص! به نظرت چه کسی میتونه شام رو واقعا اداره کنه!

+خب معلومه خلیفه الله!معاویه بن ابی سفیان

-دری وری نگو!راستش رو بگو

+مظورت حسین بن علی ه؟

-حسین که برای تمام ممالک است!منظورم شام است!

+علی اکبر را میگویی!!!

 

 

 

 

السلام علی علی بن الحسین

عید همگی مبارک