آقا!

پوتین ها را محکم میبندم برای مبارزه اصلی

"فتح بیت المقدس"

در این راه روی پشّه های خدا هم حساب کن

(به گفته خودت دیری نخواهد پایید! منتظر هستم تا پیشبینی تو مثل پیشبینی لبنان به وقوع بپیوندد)