ساقیا آمدن عید مبارک بادت

آن مواعید که کردی مرود از یادت!

 

گاهی فکر میکردم چرا باید به سنت قدمای گاها مشرک خود اولین روز را در بهار گرامی بداریم،الان هم هنوز آنچنان که باید نفهمیدم!اما قرآن را باز که کنم میفهمم"که زنده کردن زمین بعد از مرگش"شاید مصداقش همین باشد شاید زندگی ما مصداقش همین سال باشد درثانی این عید شادی است برای مردم و لحظه ای که از محیط مادی و مشکلات مادی خود بگذرند

پس عید شما مبارک