مرحوم بو علی سینا جمله ای داره که من خیلی این جمله رو راهگشا میدونم در بحث ها و در جدل ها؛میگویند:

همه چیز ممکن است مگر آنکه امتناع و غیرممکن بودن آن بر تو احراز شود(نقل به مضمون)
این یعنی تا یک گزاره ای مطرح شد فوراً تکذیبش نکنیم!از بزرگترین مهماتدر انسان، مرکب بودن انسانه گاهی توهمات و نفس یک امر رو که عقلی هم هست برای ما غیر معقول نشون میدن و بالعکس،یعنی چیزی که غیر عقلی هست رو معقول؛یعنی عقل ما موانع درونی در خود ما داره!من گاهی بحث هایی که در گذشته کردم رو  مرور میکنم میبینم گاهی بعضا چیز هایی برام غیر معقول بودن و واقعا هم برام غیرمعقول بود نه اینکه بخوام کتمان کنم!حالا برای من شده عقیده!

آیا باطل ها شده اند حق؟؟؟!!!نه اینطور نیست من اون روز بوسیله عواملی عقل خودم رو محدود کردم وامروز فهمیدم که اونهایی که فکر میکردم باطله،حق بوده

 

پی نوشت:ممکنه دوستان این حرفا رو روی هوا بدونن و بی هدف! اما به این فکرم که ما جوانان ان شالله مومن انقلابی از خودمون شروع کنیم!