کاری به نتیجه کار ندارم

و همچنین اشتباهات حین کار

اما جرئت و خط شکنی

آقای احمی نژاد را

هیچ کدام از این آقایان متخصص اقتصاد ندارند

گویا سال دیگر باید رهبری صریح تر نام سال را بگوید:

"دولتی ها در اقتصاد هیچ کاری نکرده اند"