ما یک فامیل داریم

خیلی قلبش پاک است

پاکی قلبش در پشت کلامش پیداست

خیلی دوست دارم همیشه با او صحبت کنم

اما....