به لاجوردی مییگفتند آقا این همه سریع همه را نکشید!

شهید لاجوردی میگفت:آقا جهنم دربان میخواهد من دربانش!

امروز میبینیم انقلاب هایی که سریع عمل نکردند و از فرصت استفاده نکردند

یا مثل حکومت مرسی و اخوان المسلمین مصر با طول حداکثر یک ساله با کودتا از بین رفتند

یا مثل لیبی با دخالت خارجی ها وو جنگ داخلی مضمحل شدند و وضع را بدتر کردند

پی نوشت:لاجوردی!استخدام کمک دربان نمیکنی؟