بی مقدمه بروم سر اصل مطلب

18 - 19 سال از عمر من میگذرد اما هنوز نمیدانم اسلام چه میخواهد بگوید!

چه چیزی را میخواهد و چه چیزی را نمیخواهد

چه چیز را هدف و چه چیز را وسیله میداند

اولویت اش چیست؟

هر چه پرسیدم جوابی جز این نشنیدم که اسلام حق را میگوید!

خب واقعا زحمت کشیدند!!

همه ی ایدئولوژی ها حق و خوبی را میخواهند

مگر نه اینکه زردشتی ها میگویند پندار نیک کردار نیک گفتار نیک؟

نیک و حق حق گفتن که چیزی را حل نمیکند ای کاش کسی بود که برایم بگوید چه چیز خوب است.و چه چیز بد

مدام این را میشنویم که فلان چیز به مصلحت نظام نیست!

خب نباشد.به درک!

اصلا چه کسی گفته این نظام اسلام را میگوید و میخواهد؟

چرا خاتمی نیاید چون مخالف نظام است؟!

خب به جهنم که مخالف است!

این همه دم از آزادی تفکر میزنند اما بستر این آزادی فراهم نیست

اینها را با غیظ و غضبی وصف ناپذیر برایم گفت و منتظر جواب شد

و فقط توانستم ثانیه های کمی شورش سوالات او را سرکوب کنم

اینک ذهن او هم بر او تیغ کشیده است و چه سخت کودتایی است

با خود میگویم من هم مسئولم

چراکه اگر واقعا جوابی برای این سوالش داشتم پاسخش را میدادم

"واقعا اسلام چه میخواهد بگوید؟"