حرفا تو انگار واسه ما ها نه،واسه یه ملت دیگه نوشتی

وای ببین چه خبره جهنم،دین اگه حرفای توهه بهشـتی


چقدر گروه های سیاسی این انتخابات انحصار طلبند؟